Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45422
Title: Quản lý chi đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước tại huyện Thanh Oai Hà Nội : Luận văn ThS.
Authors: Lê, Danh Tốn
Trịnh, Thị Hoàng Hạnh
Keywords: Chi đầu tư xây dựng;Ngân sách nhà nước;Quản lý tài chính
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Citation: Trịnh, T. H. H. (2015). Quản lý chi đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước tại huyện Thanh Oai Hà Nội. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Dựa trên những cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý chi đầu tư XD, thực trạng hoạt động quản lý chi đầu tư XD từ NSNN của huyện Thanh Oai trong giai đoạn 2010-2014, luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi đầu tư XD từ NSNN tại huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45422
Language: vi
Format Extent: 104 p.
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006452.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.59 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.