Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45423
Title: Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tại tỉnh Bắc Giang : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10
Authors: Nguyễn, Tiến Hùng
Thân, Ngọc Hiển
Keywords: Quản lý kinh tế;Chuyển dịch cơ cấu kinh tế;Bắc Giang
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Citation: Thân, N. H. (2015). Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tại tỉnh Bắc Giang. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Nghiên cứu thực trạng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ngành tại tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2010 - 2014 nhằm tìm ra các mặt tích cực và hạn chế. Trên cơ sở đó đề ra các khuyến nghị nhằm thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo hướng hợp lý.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45423
Language: vi
Format Extent: 124 p.
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006451.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.47 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.