Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45429
Title: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10
Authors: Nguyễn, Mạnh Tuân
Trương, Thị Mai Hoa
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Citation: Trương, T. M. H. (2015). Chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Làm rõ cơ sở lí luận và thực tiễn về chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại thành phố Phủ Lý trong thời gian qua, từ đó đưa ra những định hướng và đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy cơ cấu kinh tế tại thành phố Phủ Lý chuyển dịch nhanh hơn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong thời gian tới.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45429
Language: vi
Format Extent: 103 p.
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006447.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.36 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.