Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45430
Title: Phát triển hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam chi nhánh Lý Thường Kiệt : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hương, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Quỳnh Trang
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS.Tài chính và ngân hàng - Đại học kinh tế - . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45430
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006445.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.48 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.