Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45431
Title: Quản trị rủi to tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Lào Cai : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01
Authors: Vũ, Công Ty, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Tuyết Nhung
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS.Tài chính và ngân hàng - Đại học kinh tế - . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45431
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006444.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.14 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.