Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45434
Title: Hoàn thiện chiến lược phát triển Tổng Công ty xây dựng Lũng Lô giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030 : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10
Authors: Trần, Anh Tài
Phạm, Văn Thủy
Keywords: Chiến lược phát triển;Tổng Công ty xây dựng Lũng Lô;Quản lý điều hành
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Citation: Phạm, V. T. (2015). Hoàn thiện chiến lược phát triển Tổng Công ty xây dựng Lũng Lô giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Hệ thống các vấn đề lý luận cơ bản về chiến lược, quản trị chiến lược trong doanh nghiệp, phân tích, đánh giá thực trạng xây dựng và thực thi chiến lược trong thời gian qua, đề xuất về định hướng và hệ thống các giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược phát triển của Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô giai đoạn 2016 đến 2020, tầm nhìn 2030.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45434
Language: vi
Format Extent: 84 p.
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006441.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.66 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.