Quản trị công ty tại doanh nghiệp nhà nước sau khi cổ phần hóa – nghiên cứu điển hình tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh: 60 34 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45436Quản trị công ty tại doanh nghiệp nhà nước sau khi cổ phần hóa – nghiên cứu điển hình tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh: 60 34 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45436