Đào tạo nhân lực tại Công ty cổ phần may Bắc Hà Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45437Đào tạo nhân lực tại Công ty cổ phần may Bắc Hà Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45437