Quản lý tài chính tại Trường Cao đẳng công nghiệp thực phẩm Việt Trì, Phú Thọ : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45441Quản lý tài chính tại Trường Cao đẳng công nghiệp thực phẩm Việt Trì, Phú Thọ : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45441