Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45443
Title: Chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02
Authors: Hoàng, Văn Hải
Dương, Thị Dung
Keywords: Quản trị kinh doanh;Chiến lược kinh doanh;Quản lý điều hành
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Citation: Dương, T. D. (2015). Chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Mục đích của luận văn là đề xuất được chiến lược kinh doanh tối ưu cho công ty Supe phốt phát và Hoá chất Lâm Thao đến năm 2020. Để hoàn thành mục đích của luận văn đặt ra như trên, luận văn có nhiệm vụ tập trung giải quyết các vấn đề cơ bản sau: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Sử dụng các phương pháp nghiên cứu hợp lý để phân tích các căn cứ hình thành trong chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao. Đề xuất và lựa chọn chiến lược kinh doanh tối ưu định hướng đến năm 2020 của công ty cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45443
Language: vi
Format Extent: 131 p.
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006433.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.81 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.