Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45443
Title: Chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02
Authors: Hoàng, Văn Hải , người hướng dẫn
Dương, Thị Dung
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: 106 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45443
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006433.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.81 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.