Quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45446Quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45446