Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45449
Title: Quản lý thuế trên địa bàn tỉnh Hòa Bình : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10
Authors: Mai, Thị Thanh Xuân
Nguyễn, Thị Ngọc Vân
Keywords: Quản lý kinh tế;Quản lý thuế;Thuế
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Citation: Nguyễn, T. N. V. (2015). Quản lý thuế trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Hệ thống hóa và làm rõ hơn một số vấn đề lý luận cơ bản về quản lý thuế. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý thuế trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2012-2014, phát hiện những hạn chế trong hoạt động này và tìm ra nguyên nhân của nó. Đề xuất một số giải pháp phù hợp với điều kiện cụ thể của tỉnh Hòa Bình, nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế trên địa bàn đến năm 2020. Luận văn cũng có thể sử dụng làm tư liệu tham khảo cho các cấp, chính quyền địa phương về công tác quản lý thuế trên địa bàn.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45449
Language: vi
Format Extent: 118 p.
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006428.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.01 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.