Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45560
Title: Hoạt động sáp nhập và mua lại ngân hàng thương mại ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01 06
Authors: Nguyễn, Việt Khôi, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Vân Anh
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: 96 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45560
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006321.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.22 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.