Công tác quản lý nhân sự tại công ty CP tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45590Công tác quản lý nhân sự tại công ty CP tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45590