Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45653
Title: Quản lý thuế đối với các doanh nghiệp tại Chi cục thuế Đan Phượng, Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10
Authors: Tạ, Kim Ngọc
Nguyễn, Thị Kim Oanh
Keywords: Quản lý kinh tế;Quản lý thuế;Doanh Nghiệp;Chi cục thuế Đan Phượng
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Citation: Nguyễn, T. K. O. (2015). Quản lý thuế đối với các doanh nghiệp tại Chi cục thuế Đan Phượng, Hà Nội. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Thứ nhất, luận văn góp phần làm sáng tỏ thêm lý luận và thực tiễn về công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Thứ hai, trên cơ sở sử dụng các phương pháp nghiên cứu một cách khoa học, luận văn đã phân tích đúng thực trạng công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đan Phượng, chỉ ra những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân, góp phần cung cấp cơ sở thực tiễn cho việc hoàn thiện công tác quản lý thuế trên địa bàn huyện Đan Phượng. Thứ ba, luận văn đề xuất một số giải pháp và kiến nghị khả thi nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp, nâng cao ý thức chấp hành pháp Luật về thuế của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đan Phượng.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45653
Language: vi
Format Extent: 95 p.
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006644.pdf
  • Description : 
  • Size : 915.58 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.