Phân tích tài chính khách hàng trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Việt Trì :Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45655Phân tích tài chính khách hàng trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Việt Trì :Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45655