Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45691
Title: Quản lý đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam:Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10
Authors: Nguyễn, Xuân Thiên, người hướng dẫn
Phạm, Thị Ngọc Huyền
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS.Quản lý kinh tế -Trường Đại học Kinh tế - . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45691
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006607.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.64 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.