Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45734
Title: Phát triển làng nghề truyền thống theo hướng bền vững trên địa bàn huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định: Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01 01
Authors: Vũ, văn Hùng, người hướng dẫn
Ninh, Thị Hồng
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKT
Abstract: 133 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45734
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006264.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.85 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.