Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45742
Title: Quản lý ngân sách các phường trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm trong giai đoạn hiện nay : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 60 34 04
Authors: Bùi, Đại Dũng , người hướng dẫn
Nguyễn, Ngọc Phong
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS. Quản lý kinh tế: 60340410 -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45742
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008087.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.24 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.