Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45752
Title: Hành vi khách hàng đối với dịch vụ games trên di động của Công ty Vivas : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02
Authors: Nguyễn, Thị Hoàng Yến, người hướng dẫn
Nguyễn, Thu Trang
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45752
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006553.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.61 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.