Tái cấu trúc Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm dầu khí - CTCP : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45754Tái cấu trúc Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm dầu khí - CTCP : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45754