Quản lý chi ngân sách cấp xã trên địa bàn huyện Quốc Oai, Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45759Quản lý chi ngân sách cấp xã trên địa bàn huyện Quốc Oai, Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45759