Hoạt động nhượng quyền trong ngành đồ ăn, thức uống tại Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh: 60 34 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45760Hoạt động nhượng quyền trong ngành đồ ăn, thức uống tại Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh: 60 34 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45760