Chiến lược kinh doanh của Tập đoàn viễn thông quân đội (Viettel) : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45762Chiến lược kinh doanh của Tập đoàn viễn thông quân đội (Viettel) : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45762