Kiểm định chất lượng dịch vụ giáo dục đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45763Kiểm định chất lượng dịch vụ giáo dục đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45763