Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45767
Title: Phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01
Authors: Phạm, Minh Tú , người hướng dẫn
Trần, Thị Phương
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: 118 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính – Ngân hàng -- Trường đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45767
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005640.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.94 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.