Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45768
Title: Mở rộng tín dụng đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Hải Dương : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Trần, Đức Vui, người hướng dẫn
Phạm, Thị Thanh Hương
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại Học Kinh Tế
Abstract: 117 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45768
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005639.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.2 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.