Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45769
Title: Quản lý vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Đầu tư Bảo Việt : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 60 34 04
Authors: Lưu, Quốc Đạt , người hướng dẫn
Nguyễn, Đức Hưng
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS.Quản lý kinh tế -Trường Đại học Kinh tế - . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45769
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008081.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.11 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.