Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45774
Title: Định hướng chiến lược kinh doanh cho công ty TNHH Nhà nước một thành viên Cơ khí Hà Nội - HAMECO giai đoạn 2015 - 2020 : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02
Authors: Vũ, Thành Hưng, người hướng dẫn
Vũ, Tùng Diệp
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại Học Kinh Tế
Abstract: 113 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45774
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005635.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.3 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.