Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45775
Title: Chiến lược thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI trên địa bàn tỉnh Hải Dương : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Hoàng, Văn Hả, người hướng dẫn
Nguyễn, Danh Tú
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại Học Kinh Tế
Abstract: 85 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45775
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005634.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.32 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.