Quản lý nhà nước đối với các siêu thị bán lẻ có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45776Quản lý nhà nước đối với các siêu thị bán lẻ có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45776