Hiệu quả sử dụng vốn của công ty TNHH phát triển nhà Viettel - HANCIC : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45777Hiệu quả sử dụng vốn của công ty TNHH phát triển nhà Viettel - HANCIC : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45777