Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45782
Title: Thanh toán tín dụng chứng từ đối với hàng nhập khẩu tại ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hương, người hướng dẫn
Phan, Thái Thành
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: 86 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45782
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005629.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.12 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.