Hoạt động marketing của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45786Hoạt động marketing của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45786