Văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Thông tin di động (VMS) : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45795Văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Thông tin di động (VMS) : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45795