Quản lý nhà nước về du lịch tại tỉnh Quảng Bình : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45798Quản lý nhà nước về du lịch tại tỉnh Quảng Bình : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45798