Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45802
Title: Xây dựng chiến lược cạnh tranh của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Đức giai đoạn 2017-2022 : Luận văn ThS. Quản trị công nghệ và Phát triển doanh nghiệp ( Chuyên ngành đào tạo thí điểm)
Authors: Lê, Xuân Sang, người hướng dẫn
Nguyễn, Đức Quang
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Kinh tế
Abstract: 125 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị công nghệ và phát triển doanh nghiệp (Chuyên ngành thí điểm) -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45802
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008078.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.34 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.