Xây dựng chiến lược cạnh tranh của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Đức giai đoạn 2017-2022 : Luận văn ThS. Quản trị công nghệ và Phát triển doanh nghiệp ( Chuyên ngành đào tạo thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45802Xây dựng chiến lược cạnh tranh của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Đức giai đoạn 2017-2022 : Luận văn ThS. Quản trị công nghệ và Phát triển doanh nghiệp ( Chuyên ngành đào tạo thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45802