Quản trị vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần tập đoàn xây dựng Thăng Long : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45807Quản trị vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần tập đoàn xây dựng Thăng Long : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45807