Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45807
Title: Quản trị vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần tập đoàn xây dựng Thăng Long : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01
Authors: Vũ, Văn Ninh , người hướng dẫn
Tạ, Thị Ngọc
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS.Tài chính và Ngân hàng - Đại học kinh tế- . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45807
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005608.pdf
  • Description : 
  • Size : 894.61 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.