Xác định giá đất bồi thường khi giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận Nam Từ Liêm - thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45811Xác định giá đất bồi thường khi giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận Nam Từ Liêm - thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45811