Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45813
Title: Phát triển thị trường tiêu thụ than của Công ty Than Thanh Hóa tại tỉnh Thanh Hóa : Luận văn ThS. Quản trị công nghệ và Phát triển doanh nghiệp ( Chuyên ngành đào tạo thí điểm)
Authors: Trương, Minh Đức, người hướng dẫn
Vũ, Mạnh Hùng
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Kinh tế
Abstract: 62 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị công nghệ và phát triển doanh nghiệp (Chuyên ngành thí điểm) -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45813
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008077.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.06 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.