Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45814
Title: Hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01
Authors: Đinh, Xuân Cường, người hướng dẫn
Phạm, Thị Hoạt
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: 105 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45814
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005602.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.79 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.