Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45816
Title: Phát triển cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01
Authors: Hoàng, Việt Trung, người hướng dẫn
Đỗ, Thị Thanh Huyền
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: 104 tr. + CD-ROM +Tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45816
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005600.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.03 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.