Quản trị rủi ro tác nghiệp tại ngân hàng TMCP phát triển thành phố Hồ Chí Minh : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45818Quản trị rủi ro tác nghiệp tại ngân hàng TMCP phát triển thành phố Hồ Chí Minh : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45818