Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45824
Title: Rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam : Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 603402
Authors: Đinh, Xuân Cường , người hướng dẫn
Phạm, Thu Hương
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKT
Abstract: 94 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45824
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008076.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.75 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.