Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45834
Title: Quản lý vốn ODA cho phát triển cơ sở hạ tầng tại Ban quản lý dự án phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10
Authors: Trần, Anh Tài , người hướng dẫn
Trần, Thanh Trúc
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS.Quản lý kinh tế - Đại học kinh tế - . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45834
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006133.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.8 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.