Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45835
Title: Đánh giá chất lượng dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam : Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 60 34 02
Authors: Nguyễn, Thanh Phương , người hướng dẫn
Đặng, Kim Chi
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKT
Abstract: 98 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45835
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008074.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.78 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.