Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45847
Title: Quản lý nhà nước về hoạt động khai thác và sử dụng thông tin tư liệu khí tượng thủy văn tại Trung tâm tư liệu khí tượng thủy văn: Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01
Authors: Nguyễn, Thùy Anh , người hướng dẫn
Phan, Thị Thu Hà
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS.Quản lý kinh tế - Đại học kinh tế - . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45847
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006109.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.76 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.