Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45854
Title: Quản lý rủi ro tín dụng tại hội sở Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01
Authors: Trịnh, Thị Hoa Mai, người hướng dẫn
Phùng, Thị Ngọc Minh
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: 101 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính Ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45854
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005554.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.15 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.