Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45862
Title: Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng cá nhân - Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02
Authors: Hoàng, Văn Hải , Người hướng dẫn
Lê, Thị Bích Nguyệt
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh - Đại học kinh tế - . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45862
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005547.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.11 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.