Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45868
Title: Phân tích tình hình sử dụng vốn tại Công ty TNHH Công nghệ ITIM : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01
Authors: Nguyễn, Phú Giang , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Cúc
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS. Tài chính – Ngân hàng - Đại học kinh tế - . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45868
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005542.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.74 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.